CD Slas Clann Dhmnaill (CD 7012467),
back to browsing

Slas Clann Dhmnaill


 • 1. Horo Bhodachain [Horo Wee Old Man]
  2. Spinning Wheel, The
  3. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Riobainean Riobhach B) Cur Nan Gobhar C) Nighean Na Cailliche D) 'S Ann An Lie
  4. Calum Sgir [Calum Zachary]
  5. Johnny Cope
  6. Arsa An Gobha [Says The Blacksmith]
  7. Oran Na Maighdean Mhara [Mermaid's Song]
  8. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Ibhi Ada B) 'S Ioma Rud A Chunna Mi C) Ciamar A N Mi An Dannsa Dreach
  9. All Around My Hat
  10. Mhic Iarla Nam Bratach Bna [Earl's Son Of The White Banner]
  11. Waly, Waly
  12. Peat Fire Flame
  13. Geallach Abuchaidh An Erna [The Moon Which Ripens The Wheat]
  14. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Dannsaidh Bharr Nan Geataichean B) B' Fherr Mar A Bha Mi 'N Uiridh
  15. 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamraidh [Long Is The Winter Night To Me] (Faili, Faili, Faili Oro)
  16. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Siuthad A' Bhalaichibh B) Dmhnall Beag An T-Siucair
  17. Hug Oreann Oro Gur Toigh Leam Fhein Thu [Hug Oreann Oro How I Love You]
  18. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Dmhnall Maggie B) Ruidhleadh Na Colilich Dhubha
  19. Dheidhinn Leat A Dh' Uibhist [I'd Go With You To Uist]
  20. Orain Luaidh [Waulking Songs]: A) 'S Trom An T-Eallach An Gaol B) Is Guirme Do Shuil C) Him Eile Hog I O D) Air Fal Il O
  21. A Bhean Eudaich [The Jealous Woman]
  22. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) C Th' Ann Ach Anna Mo Nighean B) Hi Ho Somhairle
  23. An Ataireachd Buhan [Eternal Surge Of The Sea]
  24. Far Am Bi Mi Fhin [Where I Will Be]
  25. Fail Oro Mar Dh' Fhg Sinn [Lewis Sailing Song]
  26. Puirt A Beul [Mouth Music]: A) Air Failinn Eilinn Oro U B) Seall Air Do Mhthair
  Read More...
 • Additional Info
  Manufacturer Part Number (MPN): POPPYCD007

 • Credits
  Producer
  Engineer

  Liner Note Author: Finlay Macdonald Jr.

0 Stars 0 average rating
Out of Stock
Our price $11.18
Add to wishlist

What viewers like you said...

Have you listened to this album? Be the first to write a review

Also suggested for you...

 • buy now for

  $24.18

  Blu-ray
 • buy now for

  $12.79

  CD
 • buy now for

  $17.20

  CD
 • buy now for

  $15.68

  CD