CD Treasures of Chinese Instrumental Music (CD 16259407),
back to browsing

Treasures of Chinese Instrumental Music


 • 0. DISC 1:
  1. Flowing Water - Guan Pinghu
  2. Mist and Clouds Over Xiao-Xiang Rivers, The - Cha Fu-Xi
  3. Dialogue Between a Fisherman and a Woodcutter, A - Wu Jinglue
  4. Soaring Dragon - Zhang Zi-quan
  5. Midnight Cow, The - Yang Xin-Lun
  6. Lament at the Chang Men Palace - Xu Li-Sun
  7. Autumn Water - Yu Shao-Ze
  8. Flowing Water - Gu Mei-Geng
  9. Song of King Yao, The - Ding Cheng-Yu
  10. Guang Ling Verse - Li Xiang-Ting
  0. DISC 2:
  1. Forgetting the Vulgar Ideas - Xu Yuan-Bai
  2. Observing Calmly - Xia Yifeng
  3. Mozi Grieving for Silk - Liu Shao-Chun
  4. Night Mooring at the Autumn River - Cheng Wu-Jia
  5. Evening Song of the Drunken Fisherman - Wei Chung Loh
  6. Sunny Spring - Mme. Tsar Teh-Yun
  7. Man Crazy for Wine - Yao Bingyan
  8. Three Variations of Plum Blossom - Mei Yue-Qiang
  9. Wild Geese Over the Calm Sands - Gong Yi
  10. Memories of an Old Friend - Gong-Liang Cheng
  11. Orchid in Seclusion - Wu Wen'Guang
  0. DISC 3:
  1. Pu-An's Incantation - Li Tingsong
  2. Kai Shou Ban - Bai Feng-Yan
  3. Han Shou Ting Hou - Yang Da-Jun
  4. Ambuscade from All Sides - Qin Pengzhang
  5. Three Variations of Plum Blossom - Liu Pui-Yuan
  6. Waves Washing the Beach - Liu Dehai
  7. Happy Days - Ma Shenglong
  8. Dance of the Yi People - Wang Huiran
  9. Spring of Tianshan Mountain - Tang Liangxing
  10. Story - Chen Yin
  11. Yearning Over River Wei - Zhang Qiang
  12. Dance Along the Old Silk Road - Yang Jing
  0. DISC 4:
  1. Snowwhite in Sunny Spring - Wei Chung Loh
  2. Heroes Gathering, The - Sun Yu-De
  3. Autumn Moon Over the Han Palace - Cheng Wu-Jia
  4. Chen Sui - Lin Shi-Cheng
  5. Moon Is High, The - Yu Liangmo
  6. On the Frontiers - Wang Fandi
  7. Flowers Falling in the Green - Wong Ching-Ping
  8. Ancient Sound of Dunhuang, The - Wu Yuxia
  9. From the Opera - Liu Gui-Lian
  10. Emperor Chu Shedding His Armour - Yang Jing
  11. Swan - Yang Wei
  0. DISC 5:
  1. Chen Xing-Yuan Married the Barbarian - Cao Dongfu
  2. Four Brocade - Yuzhai Zhao
  3. Lotus Flowers Emerging from Water - Luo Jiu-Xiang
  4. Rain Falling on the Plantain by the Window at Night - Liu Tian-Yi
  5. Shooting Down Wild Geese - Ding Boling
  6. Dance of the Yao People - Ye Shen-Long
  7. Spring Morning in Snow Mountain - Fan Shang'e
  8. Shooting the Drum on Xiang-Shan - Qu Yun
  9. Flowing Water and Floating Cloud - Rao Ningxin
  10. Battling Against the Typhoon - Lin Ling
  11. Lin Chong Fled to Liang Shan - Luo Jing
  12. Fantasia - Luo Ciao-Ci
  13. Roar of Iron Horses - Sun Xin
  0. DISC 6:
  1. Traditional Tune in Common, A - Cao Zheng
  2. Autumn Moon Over the Han Palace - Gao Zicheng
  3. Ospreys Sporting with Water - Su Wen-Xian
  4. Spring in the Fields - DengShan Zhao
  5. Liu-Qing-Niang - Lin Mao-Gen
  6. Tune of Qin Mulberry, A - Zhou Yan-Jia
  7. Going Up to the Boudoir - Gui-Fen Cao
  8. Song of Han Jiang - Ren Qing-Zhi
  9. High Mountains and Flowing Water - Hon See-Wah
  10. New Song of Dongting, The - Wang Chang-Yuan
  11. Lives of the Craft Crew - Xu Ling Zi
  12. Miraculous Saving of Chen Xing-Yuan, The - Li Meng
  13. Evening Song in the Fishing Boat - Wang Zhong-Shan
  14. Tears of Xiangfei - Yuan Sha
  15. Capriccio on a Xinjiang Theme - Ren Jie
  16. Busy Spinning - Wong Kin-Wai
  0. DISC 7:
  1. Sigh of Ailment - Liu Tian-hua
  2. Autumn Moon Over the Han Palace - Jiang Feng-Zhi
  3. Golden Fly, A - Zhang Shao
  4. Floating of Big River - Zhang Rui
  5. New Appearance of the Village - Xiang Zu-Ying
  6. Capriccio on a Qingjang Theme - Lu Ri-Rong
  7. Going to Market - Jiang Xun-Feng
  8. My Brother is Back - Xiao Bai-Yong
  9. Henan Tune, A - Song Guo-Sheng
  10. Ballad of Yubei Areas - Guo Junming
  11. New Shepherds on the Grassland - Liu Chang-Fu
  12. Train Entering the Dong Village - Wong On Yuen
  13. Battle-Horses Galloping, The - Chen Yao-Xing
  14. Spring Sceneries of Jiangnan - Zhu Changyao
  15. New Year's Eve - Gao Shao-Qing
  0. DISC 8:
  1. Reflection of the Moon on Lake Erquan - Hua Yan-jun
  2. Scenes After Rain - Chen Zhen-Duo
  3. Little Flower Drum, The - Liu Bei-Mao
  4. Homesick - Lu Xiu-Tang
  5. Music for Pluck String - Sun Wenming
  6. Good Harvest - Wang Chen Yi
  7. Bird-Call in the Mountain - Hui Fen Min
  8. Xhong Hua Liu Ban - Tang Liang-De
  9. Sanmen Gorge Capriccio - Wang Guo-Tong
  10. River Water - Huang Haihuai
  11. Listening to the Pines - An Ru-Li
  12. Hometown Melody, A - Xu Jiang-De
  13. Song of Melancholy - Xhang Zun-Lian
  14. Candle Shadows, Flickering Red - Song Fei
  15. Grapes Are Ripe, The - Ma Xiang-Huan
  0. DISC 9:
  1. Bangzi Tune - Feng Zicun
  2. Blossoming Orchid in Spring - Zhao Songting
  3. I Am a Soldier - Hu Jie-Xu
  4. Cowherd and Village Girl, The - Liu Sen
  5. Joy on the Grassland of the Nen River - Cunbao Shang
  6. Morning on Grassland - Gao Ming
  7. Good News - Lu Jin-Shan
  8. New Song of the Herdsmen - Jan Guang-Yi
  9. At the Foot of Mount Daqing - Li Zhen
  10. Spring Comes to Xiang River - Ning Bao Sheng
  11. At the Broken Bridge - Zhan Yongming
  12. Melody of Mount Lang Ya - Yu Xunfa
  13. Crooning in Clear Night - Zhang Wei-Liang
  14. Flying Swallow - Chan Hung-Yin
  0. DISC 10:
  1. Birds in the Forest - Guanyue Liu
  2. Look in Relatives by Marriage - Liang Pei-Yin
  3. Autumn Thoughts by the Dressing Table - Chen Zhong
  4. Yesterday and Today - Chun-Ling Lu
  5. Story Along the Yellow River - Wang Tie-Chui
  6. Picking Tea on the Hill in Spring - Yin Weihe
  7. Travel in Suchow - Jiang Xian Wei
  8. Yang Ge In Village - Xiang Qu
  9. Pasture Patrol Soldier - Zeng Yong Qing
  10. Flying Patridge, The - Dai Ya
  11. Floating Melodies of a Water Village - Guoji Jiang
  12. Harvest Song on a Paddle-Wheel - Du Chong
  13. Three, Five, Seven - Zeng Zhao-Bin
  14. Make Up Immortal - Chen Chung Sheng
  0. DISC 11:
  1. Su Wu Tending Sheep - Xiang Zu Hua
  2. Fifth Brother to Graze Sheep - Zheng Bao-Heng
  3. Song of the Border - Zhang Xiao-feng
  4. Misery of Lady Zhaojun - Zhang Gao-Xiang
  5. Beautiful Taxkorgan - Yuening Liu
  6. Waving Dance of Tujia Tribe - Li Lingling
  7. Mountain Red - Tony/Tam Ka-Fai
  8. Canal of Happiness - Wang Huiran
  9. Spring Comes to Yi River - Wang Hong-Yi
  10. Bizika Festivity (Dance of Tujia) - Wu Qiang
  11. Sword - Zhang Xinhua
  12. Watch the Sunrise in Taishan - Cheng Wu-Jia
  0. DISC 12:
  1. All Happiness - Pu Xue-Zhai
  2. Old Eight Phrases - Bai Feng-Yan
  3. Ospreys Sporting with Water - Xiao Jian-Sheng
  4. Waves Washing the Beach - Li Yu
  5. Sorrow in the Changmen Palace - Huang Guifang
  6. Beneath the Silvery Moonlight - Wu Qiang
  7. Descending Curtain - Wei Yu-Ru
  8. Hungry Horse Ringing the Bell, The - Yuen Shi-Chin
  9. Autumn Missing - Wang Zhong-Bing
  10. Sleeping Lotus - Liu Bo
  11. Camel Bells Along the Silk Road - Xu Yang
  12. Fisherman Song of the Song Hua River - Feng Shao-Xian
  13. Farewell at Yangguan - Cui Junzhi
  0. DISC 13:
  1. Xiao Kaimen - Yang Bao-Zhong
  2. Profound Night - Li Mu-Liang
  3. Outskirts of Beijing - Jiang Kemei
  4. Autumn Moon on Quiet Lake - Wencheng L
  5. Spring Comes to the Country - Liu Tian-Yi
  6. Shuang Sheng Han - Zhu Hai
  7. Yang Cuixi - Loo Kah-Chi
  8. Arrays - Yu Qiwei
  9. Dui Hua - Tang Yi-Bin
  10. Ospreys Sporting with Water - Guo Ying
  11. Toll from Temple - Gan Shang--Shi
  12. On the Prairie - Liu Ming-Yuan
  13. Thoughts Beyond the Frontiers - Liu Chang-Fu
  14. Lady of the Qin Dynasty - Ma Xiaohui
  15. Music for the New Year - Ma Guang-Lu
  0. DISC 14:
  1. Tunes of Shaanxi Opera, The - Liu Ming-Yuan
  2. Brother Comes Back - Zhang Chang-Cheng
  3. Shangdong Tune, A - Yuan Ye
  4. Hebei Huabangzi - Yan Shao-Yi
  5. Festival in Changchun - Zhao Qi-Chang
  6. Spring Willow in the Wind - Chao Dong-Xu
  7. Crescent Before Dawn - Shen Chang
  8. Grand Overture - Liu Xiang
  9. Beautiful Girl - Jiang Kemei
  10. Ba Da Chui - Wang Dian-Yu
  11. Combination of Sheng and Guan - Han Feng-Tian
  12. Liu Ye Jin - Bai Feng-Yan
  13. Shadow Tune - Liu Jun
  14. Horses Galloping - Burentegusi
  15. Love of Donkir - Li Bo
  0. DISC 15:
  1. Phoenix Spreading Wings - Hu Tian-Quan
  2. Dawn in Hainan, The - Yan Hay-Den
  3. Peacock Displaying His Feathers, A - Li Guang-Lu
  4. Congratulating on the Harvests - Xu Chaoming
  5. Buddhist Temple - Sun Yu-De
  6. Quiet Thoughts - Wong Ching-Kuen
  7. Cui Lou Yun - Zhang Wei-Liang
  8. Grief of Parting Crane - Tam Po-Shek
  9. Remembrance of the Wind - Chen Chung Sheng
  10. Pastoral - Du Chong
  11. Moonlit Night of Erhai - Zuo Yi-wei
  0. DISC 16:
  1. Feeding Cattle - Zhao Chunting
  2. Tao Jin Ling - Zaho Chun-Feng
  3. Tai Huajiao - Ren Tongxiang
  4. Yu Tune - Hou Yan-Qiu
  5. Yue Diao Kai Men - Yuan Zi-Wen/Wei Yong-Tang
  6. Yangguan in Three Tiers - Jin Shi-Yi
  7. Dreamy Cloud and Mountains - Zuo Yi-wei
  8. Grand Prelude - Bao Juan
  9. River Water - Gu Xin-Shan
  10. Missing - Hai-Quan Hu
  11. Xia Yuzhou - Liang Qiu
  12. Lark, The - Yu Xunfa
  13. Primitive Hunting - Guoji Jiang
  14. Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight - Chen Tao
  15. Little Cabbage - Li Zengguang
  0. DISC 17:
  1. Day of Relief - The Chinese Movie Philharmonic Orchestra and Traditional Orchestra
  2. Moon Is High, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
  3. Flowers Blossoms in the Full Moon, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
  4. Fisherman's Song on Eastern Sea - Shanghai Chinese Orchestra
  5. Moonlight Over the River in Spring - Shanghai Chinese Orchestra
  6. Welcome Families - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
  7. Dance of the Yao People - The National Traditional Orchestra of China
  8. March Towards Brightness - The National Traditional Orchestra of China
  9. By the Qiantang River - The Traditional Orchestra of Folk Music and Dance Troupe of Zhejiang Province
  10. Wild Dance of the Golden Snake - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
  0. DISC 18:
  1. Purple Bamboo Tune - The Chinese Movie Traditional Orchestra
  2. Festive Joy - The Chinese Movie Traditional Orchestra
  3. Fortunate Year - The Chinese Movie Traditional Orchestra
  4. A Xi Tiao Yue, A - China Broadcasting Chinese Orchestra
  5. Crescent Before Dawn - China Broadcasting Chinese Orchestra
  6. Jiang Nan Hao - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
  7. Gu Su Qing - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
  8. Jing Diao - Shanghai Chinese Orchestra
  9. Xing Jie - Shanghai Chinese Orchestra
  10. Zhong Hua Liu Ban - Shanghai Chinese Orchestra
  11. New Sound of Sizhu - Ladies' Ensemble of Chinese Music
  12. Walk Along Su Riverbank - The Oriental Angels Ensemble
  13. Liu Lang Wen Ying - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
  14. Yu Da Ba Juao - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
  15. Xiijang Yue - Xinghai Conservatory
  16. Zhaojun Yuan - Xinghai Conservatory
  17. Feed Donkey - Central Conservatory
  18. Shooting the Drum on Xiang Shan - Xi'an Dongcang Strains of Drumbeats Music
  0. DISC 19:
  1. San Liu - Shanghai Chinese Orchestra
  2. Night is Deep - The Five Golden Flowers Ensemble
  3. Wordless Song, A - The Chinese Youth String Orchestra
  4. Cloulods Chasing the Moon - The Taipei Liuqin Chamber Orchestra
  5. Listening to the Pines - The Chinese Youth String Orchestra
  6. There's a Golden Sun in Beijing - The China Conservatory Traditional String Orchestra
  7. Forgeting the Vulgar Ideas - Cha Fu-Xi/Jiang Feng-Zhi
  8. Yu Jiao Wen Da - Ding Cheng-Yun/Fu Li-Na
  9. Song of Happiness - Chun-Ling Lu/Chen Yong-Lu/Sun Yu-De
  10. Spring is Coming - Yu-Sheng Liu/Yin Qi-Yang/Tang Yi-Bin
  11. Wandering - Dai Ya/Song Fei/Zhao Jua-Zhen
  12. Happy Night - The National Traditional Orchestra of China
  13. Evening Song in the Fishing Boat - The Oriental Angels Ensemble
  0. DISC 20:
  1. Tiger Grinding Its Teeth, The - An Zhi-Shun
  2. Quarrelling Ducks - An Zhi-Shun
  3. Sound of Water Drops - An Zhi-Shun
  4. Drum Poem - Li Zhengui
  5. King Qin Counts the Soldiers - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
  6. Mouse Marriage - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
  7. Gun He Tao - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
  8. General's Order - Shanghai Chinese Orchestra
  9. Grand Victory - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
  10. King of Qin in Battle, The - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
  11. Celebration at the Reservoir - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
  12. Triumphant Song of Fishermen, The - Central Philharmonic Orchestra of China
  0. DISC 21:
  1. Say Goodbye After Just Married
  2. Great Wall, The
  3. Su Wu
  0. DISC 22:
  1. Little Sisters on the Prairie, The
  2. Fantasia of River Miluo
  3. Melody on a Moonlit River
  4. Jiangnan Spring
  5. Joyfully Celebrates Victory
  Read More...
 • Additional Info
  Manufacturer Part Number (MPN): 31084

0 Stars 0 average rating
Out of Stock
Our price $285.97
Add to wishlist

What viewers like you said...

Have you listened to this album? Be the first to write a review

Also suggested for you...

 • buy now for

  $10.42

  CD
 • buy now for

  $12.35

  CD
 • buy now for

  $6.23

  CD
 • buy now for

  $22.36

  CD